Modulaire Gemeenschappelijke Regeling

De resultaten van de gemeenschappelijke regelingen MGR, BVO-DRAN en GGD zijn wisselend. De kwaliteit is soms goed maar soms ook niet. Soms blijft men binnen budget maar er zijn ook budgetoverschrijdingen. Goede controle door de raad blijft nodig.

© MGR

Inbreng in de raadsvergadering:


18 3 16378-1a Ontwerpbegroting MGR 2019-2022, beslisnota.pdf (300KB)

 

Beslispunten:

 

Een zienswijze over de ontwerp begroting 2019-2022 en de bijstelling van de begroting 2018 vast te stellen, om onder andere:
a. In te stemmen met de bijgestelde begroting 2018
b. In te stemmen met de ontwerp begroting 2019;
c. De deelnemersbijdrage te bepalen op € 7.404.000,- zijnde de bijdrage van 2018 verhoogd met een index van 2,2%;
d. De deelnemersbijdrage te bepalen op € 7.530.000,- zijnde de bijdrage van 2019;
e. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2020-2022;
f. De regionaal afgesproken richtlijn voor overheadpercentage vast te stellen op 25%p

 

De aanvullende gemeentelijke bijdrage Wsw loopt op van 599K in 2018 naar 815K in 2019. De oorzaak van de forse stijging is enerzijds de daling van de rijksbijdrage die sneller gaat dan verwacht doordat de huidige populatie-omvang Wsw groter is dan geraamd en het landelijke macrobudget gelijk blijft.

 

Gelet op de verbeterde economische condities is het vreemd dat de bijdrage zoveel moet stijgen. Redenen die gegeven worden is dat de daling van de rijksbijdrage sneller gaat dan verwacht doordat de huidige populatie-omvang Wsw groter is dan geraamd en het landelijke macrobudget gelijk blijft.

 

Wat heeft de wethouder er met zijn collega’s aan gedaan om de argumentatie van de verminderde rijksbijdrage te weerleggen? Manifest getekend.

Hoe kan het dat de populatie-omvang WsW groter is dan geraamd, ondanks betere economische condities?18 3 16378-2 Jaarstukken 2017 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)


De MGR heeft in 2017 de volgende resultaten geboekt:
a. Het WerkBedrijf leidde 2.169 mensen naar werk Hierdoor werden 1.256 mensen volledig onafhankelijk van een uitkering (Wijchen 96). In 2016 waren dit 1.022 mensen. In 2017 plaatste het WerkBedrijf 1866 bijstandsgerechtigden op fulltime of parttime werk (Wijchen 142).
b. De SW medewerkers realiseerden een hogere toegevoegde waarde in 2017 t.o.v. 2016 (€ 7.128,- t.o.v. € 6.800,- per fte) door daling van het ziekteverzuim van 18,4% in 2016 naar 16% in 2017.
c. 398 mensen (2016: 300) zijn actief (geweest) in de arbeidsmatige dagbesteding. Voor Wijchen waren dat 40 mensen.
d. Uit de resultaten van een 0-meting in het 1e kwartaal van 2016 (zie de aanbiedingsbrief pagina 2 van de MGR) blijkt dat het WerkBedrijf de goede kant opgaat.
e. De IRvN ondernam in 2017 verschillende acties m.b.t. informatiebeveiliging en de inrichting van de technische infrastructuur.
f. Het financiële resultaat over 2017 was positief (€ 132.242,-) ten opzichte van de begroting 2017.

 

We stemmen in met de jaarrekening maar vinden ook de dat aandachtspunten van de Adviesfunctie moeten worden opgevolgd, te weten inzicht in totale baten en lasten, en de relatie met voorgaande jaren.

 

18 8 16967 Zienswijze Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2018-2019

 

VVD deelt zorg over uitzetting kosten. De aanbevelingen tot bijsturing genoemd in de “notitie toelichting kosten AVAN” onderschrijven wij en ook het aandringen op een spoedige implementatie;

Wethouder waarom wilt u een onafhankelijke audit willen laten uitvoeren op de prestaties van de regiecentrale?
Wethouder u wilt laten onderzoeken of een kleiner schaalgebied voordelen oplevert. Kan u dat toelichten?

Solidariteitsfonds klinkt sympathiek, maar hoe gaat u onderbouwen dat alle gemeentes zich evenveel inspannen om kosten terug te dringen? De VVD vindt niet dat Wijchen altijd een netto-betaler moet zijn.

 

18 8 16358 Zienswijze op de GGD begroting 2019, begrotingswijziging 2018 en jaarverslag 2017

 

De VVD was bij de presentatie van de begroting op maandag 21 mei j.l. Wij maakten ons grote zorgen over het slecht onderbouwde voorstel tot uitzetting van de kosten en we sluiten ons wat dat betreft aan bij het college om de begroting niet goed te keuren. Vele gemeentes in de regio doen hetzelfde.

De Veilig Thuis directie stelde een lage, midden en hoge begrotingsuitzetting voor en legde gemakshalve de keus voor de midden-optie voor. Verder had men geen verklaring voor de situatie dat in Gelderland-Zuid het aantal gevallen evenveel stijgt als bij de grote steden (die een hoge stijging hadden). Men heeft over de afgelopen drie jaar ook geen goed onderzoek gedaan over de oorzaken van die stijging. Ook is er niet gevraagd naar een verklaring bij de aanmelders zoals de politie of de huisartsen, noch is er bij hun gevraagd naar hun mening over de afhandeling van de aangemelde casussen.

Wethouder, wat ziet u als verder proces? Krijgt de raad nog de mogelijkheid mee te beslissen indien de gevraagde nadere onderbouwing er is?