Een liberale en sluitende begroting 2019

De Wijchense VVD is tevreden over begroting 2019. Aandacht voor zorg, woningbouw, en veiligheid.

© Wijchense VVD

Tijdens de Raadsvergadering van 8 november werd de begroting voor 2019 behandeld. Deze avond lichtte fractievoorzitter Alice Vroom de visie van de Wijchense VVD op de eerste begroting van de coalitie toe. Zorg, woningbouw, en veiligheid krijgen de aandacht:

Voorzitter,

Allereerst dank aan de wethouder financiën en zijn team voor het opstellen van deze begroting. Een keurige begroting, sluitend voor 2019 en ook sluitend voor de komende jaren. Een begroting met het Wijchense beleid voor komend jaar waar de VVD zich goed in herkent. Het is immers de eerste begroting na de verkiezingen en dus de eerste van het nieuwe coalitieakkoord waar ook de VVD aan mee werkt.

De fractie van de Wijchense VVD herkent zich in grote lijnen in deze begroting, ik zal u vertellen waarom. Zorg: wij zien in deze begroting een Wijchen waar iedereen goede zorg krijgt. Woningbouw: een gemeente waar je goed en betaalbaar kunt wonen. Werkloosheid: een Wijchen voor iedereen ook als je geen werk hebt. En veiligheid: een Wijchen waarin iedereen veilig is.

Voorzitter, u hoort het, dit zijn termen uit ons verkiezingsprogramma. Ik wil u meenemen wat voor ons belangrijk is in deze begroting en natuurlijk een korte toelichting geven op de moties en amendementen.

Allereerst de zorg. De zorg is breed en gemeentelijke taken hierin zijn groot. Dit maakt het ook zo complex en eerlijk gezegd ook lastig voor de raad. Voorzitter, we zitten in Rondom Wijchen, dit is pas net gestart. Wij gaan ervan uit dat het college kort op de bal speelt in 2019, en dat als er signalen zijn dat deze grote en erg belangrijke taak die de gemeente heeft uit de pas loopt, wij dit snel horen.

Een uitkering uit de stroppenpot is natuurlijk mooi, maar moet niet nodig zijn. Wij gaan ervan uit dat wanneer de resultaten over Rondom Wijchen 2018 bekend zijn, wij dit als raad goed evalueren.

Dan voorzitter, dienen wij graag een motie in over ‘Nu Niet Zwanger’. Een verpleegkundig specialist ontwikkelde in Tilburg het programma ‘Nu Niet Zwanger’. Dit programma helpt kwetsbare ouders op vrijwillige basis met het voorkomen van ongeplande zwangerschappen. Dat bleek nodig en is natuurlijk maatwerk. Wij dienen een motie in om te onderzoeken of deze aanpak in onze regio ook nuttig kan zijn.

Als tweede de woningbouw. Voorzitter, voor de VVD is het belangrijk dat woningbouwinitiatieven nu écht van de grond gaan komen. Onze economie draait op volle toeren, de inwoners zien kansen. Laat ze ook gaan bouwen, dan krijgen we een goede doorstroming op de woningmarkt!

Voorzitter, met de motie die wij indienen willen wij de wethouder steunen om actief mee te denken in kansen tot woningontwikkeling. Denk mee in wat wél kan, hoe een woning wél gesitueerd kan worden of op welke manier wél aan geluidsnormen voldaan kan worden. Voor ons is het daadwerkelijk bouwen heel belangrijk, dit onderwerp leeft echt bij onze inwoners en dus bij de Wijchense VVD!

Als derde: werk. In ons verkiezingsprogramma hebben wij voor de positieve formulering - ‘ook als je geen werk hebt’ - gekozen. Voorzitter, de economie trekt aan, Nederland en Wijchen draait op volle toeren. Onze ondernemers ondernemen, er zijn vacatures genoeg, maar het lukt nog niet om iedereen aan het werk te helpen.

Er gaan veel Wijchense euro’s naar uitkeringen, we zijn gestart met de Participatiecoach, maar dat is nog niet genoeg. Iedereen moet mee doen! Daarom staan wij helemaal achter het stimuleren middels tegenprestatie om mensen aan het werk te helpen.

Voorzitter, wij zijn benieuwd: hoe gaat de wethouder het aantal uitkeringsrechtigde terugbrengen komend jaar? Hoe gaat u zorgen dat onze inwoners sneller aan een baan komen? Wij zouden heel graag in 2019 een plan hiervoor ontvangen, is dat mogelijk?

Tenslotte: veiligheid. Voorzitter, de VVD is blij, in 2019 wordt één extra BOA ingezet en vanaf 2020 zelfs twee! De veiligheid op straten en bedrijventerreinen wordt vergroot, de criminaliteit zal hiermee afnemen.

Veiligheid zien we ook terug in het verkeer. Het goed onderhouden van onze wegen en bermen is hier mede voor van belang. Wij kijken uit naar de nota ‘onderzoek bermen buitengebied’ in 2019. Deze nota raakt niet alleen de veiligheid van de Wijchenaar maar maakt Wijchen ook fijner om te wonen en toeristisch aantrekkelijker. Het fietspad langs de Ravensteinseweg is een mooi voorbeeld waar wij blij mee zijn.

Als ik het dan toch over recreëren en toerisme heb voorzitter, dan dien ik hierbij namens de Wijchense VVD een motie in over het verder aansluiten van Wijchen op wandelroutes. Hoe meer mensen naar Wijchen komen, of ze nu wandelen, fietsen of in de kroeg zitten, ze zijn allemaal goed voor onze lokale economie!

Ja en ook veiligheid, het gevoel van veilig zijn is breder dat dit. Veilig zijn in je eigen huis is ook belangrijk. De cijfers over huiselijk geweld in Nederland zijn nog steeds te hoog. Daarbij komt dat de organisatie van Veilig Thuis nog steeds niet optimaal functioneert. De invoering van de nieuwe meldcode huiselijk geweld zal, denken wij, gaan leiden tot extra meldingen. Hier voorziet de Wijchense begroting nog maar deels in. De Wijchense VVD ziet dit als een risico voor 2019. Kan de wethouder ons toezeggen ons te blijven informeren over veilig thuis?

Voorzitter, wij concluderen. De gemeentelijke lasten voor de Wijchenaar worden niet hoger in deze begroting. De OZB blijft gelijk, de afvalstoffen stijgen iets, maar daar wordt de gft-container dan ook vaker voor opgehaald én de honden worden iets goedkoper. In de woonlastenvergelijker is Wijchen nog steeds de goedkoopste gemeente van de regio om in te wonen en goedkoper dan het landelijk gemiddelde. Hier mogen we trots op zijn!

Voor de VVD is het belangrijk dat onze inwoners echt aan de slag kunnen met het bouwen van huizen, dat we een veilige gemeente blijven, dat er zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn én dat de lasten voor de burger laag zijn. En dit zien wij terug in deze begroting.

Ik wil nog een laatste technisch amendement indienen over de kapitaallast van het kasteel. Deze vloeit voort uit een raadsbesluit van 25 oktober jl.

Tot slot voorzitter, ik kan hier zo nog een uur over door praten, in de begroting zijn nog veel meer plannen opgenomen waar wij iets van vinden, maar ik moet in 2020 ook nog iets nieuws kunnen vertellen. Dus hierbij beëindig ik mijn eerste termijn.