Regionale samenwerking baseren op politieke visies

De VVD Wijchen vindt dat de regionale samenwerkingsstrategie voor de 18 regio-gemeenten gebaseerd moet zijn op de gezamelijke politieke visies, De VVD heeft daartoe een motie ingediend in de raadsvergadering van 28 mei 2019, die unaniem is aangenomen.

De tekst van de motie is als volgt:

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 28 mei 2019.

 

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

 

constaterende dat

·         De Raad van Wijchen door het college is geïnformeerd over het collegebesluit om samen met de 18 regiogemeenten een proces te starten tot versterking van de regionale samenwerking Arnhem-Nijmegen in het Gemeenschappelijk Orgaan;

·         Met name de organisatie-opties van deze samenwerking worden beschreven in de informatienota  “Versterking regionale samenwerking”;

·         De nota niet aanwijsbaar gebaseerd is op de politieke visie van de regiogemeenten;

 

overwegende dat

·         In maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden in de regiogemeenten, die geleid hebben tot colleges en coalitie-akkoorden;

·         Deze coalitie-akkoorden gebruikt kunnen worden om zo’n gezamenlijke politieke visie op te stellen;

·         De visie daarmee de democratische legitimiteit van de visie van het Orgaan zou ondersteunen;

·         Deze aanpak het adagium “structuur volgt strategie” handen en voeten geeft;

·         Indieners zich realiseren dat niet alle coalitie-akkoorden hetzelfde zullen vinden en dat eventuele verschillen transparant gemaakt moeten worden;

·         Ook oppositie-partijen in staat moeten worden gesteld om een oordeel te geven over de strategie;

·         De indieners het belang van een regionale samenwerking op relevante terreinen onderschrijven;

·         De provincie aangeeft de vorming van regionale samenwerkingsvormen te stimuleren voor vergroting van hun bestuurlijke slagkracht;

·         Het Gemeenschappelijk Orgaan al in haar vergadering van 19 juni 2019 a.s. een plan van aanpak wil vaststellen voor bovengenoemd proces;

 

roept het college op

 

·         De politieke visies van de regiogemeenten, zoals vastgelegd in coalitieakkoorden, te gebruiken als basis voor een strategie-document van het Gemeenschappelijk Orgaan;

·         Het Gemeenschappelijke Orgaan te adviseren om het opstellen van dit strategie-document in het plan van aanpak op te nemen;

·         Het strategie-document te presenteren bij de voorstellen voor besluitvorming als gepland voor december 2019, zodat alle partijen zich daarover kunnen uitspreken;

·         Bij het aanstaande overleg te pleiten voor een gelijkwaardige positie van de overige gemeenten ten opzichte van Arnhem en Nijmegen en een duidelijke afspraak op te nemen als het gaat om in- en uittreding van een mogelijk nieuw construct;

 

en gaat over tot de orde van de dag.


De