Goede wijkvoorzieningen

Wij wonen graag in een schone en leefbare gemeente. Het is normaal dat we zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van onze tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert dat schoonhouden van de eigen wijk en buurt. Zo wordt Wijchen schoner en kan de OZB omlaag. We dragen allemaal bij aan de bescherming van ons milieu. We zamelen ons afval gescheiden in, zetten onze kliko's aan de straat en ruimen na een dag in het Leurse Bos of aan de Maas onze rommel op. Wij vinden het normaal om op deze manier allemaal een steentje bij te dragen aan een duurzame samenleving. Hierdoor neemt het besef toe dat een groot deel van het afval kan dienen als grondstof voor nieuwe producten. Dankzij recycling zijn er minder grondstoffen nodig, dit is uiteindelijk goed voor het milieu.

© De Zandloper Bergharen

  • Wijchen gaat verrommeling van wijken tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. De kosten van opruimen en herstellen worden verhaald op de veroorzaker.
  • Of je nu in Wijchen of in één van de kernen woont, het is normaal dat iedereen ’s avonds veilig over straat kan lopen of fietsen. Goede en zuinige straatverlichting hoort daarbij. De gemeente maakt daarom werk van de openbare verlichting in Wijchen en de kernen. 
  • We willen een fatsoenlijk afvalbeleid dat door middel van gescheiden inzamelen een bijdrage levert aan een beter milieu. De grijze kliko blijft behouden. Het wegbrengen van de eerste 250 kg grof afval blijft gratis of wordt tegen een kleine vergoeding opgehaald.
  • De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en –verwerking. Als het ophalen en verwerken van afval goedkoper kan, moeten we bestaande afspraken met afvalverwerkers herzien. Dit leidt tot lagere kosten voor de gemeente en voor onze inwoners.
  • Wijchen gaat samenwerken met waterschap Rivierenland om oplossingen te zoeken voor wateroverlast in de straten. Goed en tijdig onderhoud aan wegen, dijken, en het openbaar groen hoort daarbij.
  • Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente regenwater van afvalwater. Hiermee verlagen we de druk op het rioleringsstelsel en belasten we de zuiveringsinstallaties niet onnodig. De gemeente stimuleert het gebruik van minder water en staat positief tegenover hergebruik van water.