Ondernemen met duurzaamheid

De wereldwijde groei van de bevolking en de daaraan gekoppelde welvaart, gaan samen met een groeiende behoefte naar energie, grondstoffen en voedsel. Om in onze energievoorziening te kunnen voorzien maken wij tot op heden vooral gebruik van fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en steenkool. Het gebruik van deze grondstoffen is in belangrijke mate van invloed op klimaatverandering en brengt afhankelijkheid mee. De oplossing ligt onder andere in het spaarzaam omgaan met grondstoffen en de inzet van hernieuwbare bronnen. De VVD zet dan ook bewust in op beide thema’s: energiebesparing en gebruik van hernieuwbare energie. Om dit te stimuleren is juiste regelgeving en toegang tot financiële middelen van belang. Een energieneutraal Wijchen in 2040 is het uitgangspunt, in samenhang met het ‘Energieakkoord’ en het ‘Grondstoffenakkoord: Nederland Circulair in 2050’.

© De Wijchense VVD

  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid en kostenbesparing zijn voor veel Wijchenaren dé redenen om te investeren in de verduurzaming van hun huis. Via het online duurzaamheidsloket worden zij actief geïnformeerd over duurzaamheidsleningen en tips om energie te besparen. Huishoudens in Wijchen besparen hierdoor jaarlijks honderden euro's. 
  • Om een significante bijdrage te leveren aan het streven naar een circulair Wijchen in 2050, wordt onder andere ingezet op (aard)gasloos bouwen. Dit betekent dat nieuwbouw woningprojecten gasloos moeten worden ontwikkeld, waarbij een EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) van 0,0 de eis is. Ook bestaande ontwikkelingen worden op dit punt contractueel heroverwogen.
  • Het Wijchense bedrijfsleven moet gestimuleerd worden om actief te investeren in verduurzaming van bedrijfsprocessen en bedrijfsgebouwen. We maken daarom werk van een revolverend duurzaamheidsfonds voor bedrijven. 
  • Alle gemeentelijke gebouwen, inclusief het gemeentelijke wagenpark, gaan wij actief verduurzamen. De energierekening voor zowel de gemeente Wijchen als de overige gebruikers van de gemeentelijke gebouwen wordt hierdoor lager. Investeringen worden binnen 15 jaar terugverdiend. Onze doelstelling is 25% energiereductie in 2022. 
  • Elektrische auto’s en fietsen zijn de toekomst. Het is een duurzame en zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente Wijchen werkt actief mee aan het realiseren van een goede infrastructuur met openbare oplaadpunten.
  • De openbare verlichting en wedstrijdverlichting op sportaccommodaties gaan we vervangen door slimme LED-verlichting. Dit verlaagt het energieverbruik en de kosten, daarnaast draagt dit bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen.
  • De gemeente stimuleert het opwekken van duurzame energie met zonnecellen. Dit doen we door minder regels en eenvoudige procedures op te stellen, dus niet door slechts subsidie te verstrekken. Het aanleggen van zonneakkers, in combinatie met bijvoorbeeld waterberging, wordt hiermee actief gestimuleerd. Daarnaast gaan we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om geluidsschermen te voorzien van zonnepanelen.
  • We zetten actief en bewust in op een energieneutraal Wijchen in 2040. Ingrijpende maatregelen zoals het bouwen van windmolens stuiten op esthetische bezwaren en zijn op termijn, mede door innovatie vanuit de markt, achterhaald. Dergelijke maatregelen verdienen de instemming van belanghebbenden en omwonenden.